Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΙΤΙΑ!!
Δικαστήριο:
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ Α'
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:
1672
Ετος:
1988

Περίληψη
Επιταγή - Παίγνιο - Ενστάσεις. Οι υπόχρεοι από πιστωτικούς τίτλους, όταν ενάγονται, δεν μπορούν να αντιτάξουν ενστάσεις που απορρέουν από τις προσωπικές σχέσεις με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, παρά μόνον όταν ο κομιστής ήταν γνώστης των ενστάσεων αυτών και ενεργούσε με σκοπό τη βλάβη του οφειλέτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νόμιμα προβάλλεται η ένσταση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, εφόσον ο τελευταίος από οπισθογράφηση κομιστής γνώριζε ότι η οφειλή του υπόχρεου εκδότη προερχόταν από παράνομη αιτία και ότι αυτός είχε εκδόσει την επιταγή υπό καθεστώς απειλής κατά της ζωής του, λόγω χρέους που προερχόταν από παίγνιο.

Κείμενο Απόφασης
Κατά γενική αρχή που συνάγεται από τη σαφή διάταξη του άρθρου 22 του ν. 5960/1933 "για τις επιταγές", η οποία είναι ταυτόσημη. με εκείνη του άρθρου 17 του ν. 5325/1932 "για τις συναλλαγματικές". τα υπόχρεα από τους ανωτέρω πιστωτικούς τίτλους πρόσωπα, αναγόμενα από το νόμιμο (από οπισθογράφηση) κομιστή τους. δε μπορούν να αντιτάξουν ενστάσεις που πηγάζουν από τις προσωπικές τους σχέσεις με τον εκδότη ή τους προηγουμένους κομιστές. όπως είναι και η ένσταση του αθεμίτου ή ανισχύρου της αιτίας ή της ασκουμένης κατά τους όρους των άρθρων 150 και 151 ΑΚ ψυχολογικής βίας. Κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται η προσβολή των ανωτέρω ενστάσεων όταν ο κομιστής κατά την κτήση του πιστωτικού τίτλου από το ένα μέρος τελούσε σε γνώση για την ύπαρξη των ενστάσεων αυτών κατά του εκδότη ή των προ αυτού κομιστών του τίτλου, από το άλλο δε ενήργησε έτσι για βλάβη του οφειλέτη. Τέτοια ενέργεια υπάρχει όταν αυτός γνωρίζει. κατά την απόκτηση του τίτλου.ότι με τη μεταβίβαση αυτή μπορεί να ματαιωθεί η προβολή των ανωτέρω ενστάσεων και ότι έτσι επιτυγχάνεται η πληρωμή του τίτλου, η οποία χωρίς την ανωτέρω μεταβίβαση δε θα πραγματοποιόταν.Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το δικόγραφο της ένδικης ανακοπής, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ως λόγοι ακυρώσεως της επίμαχης διαταγής πληρωμής προβάλλονται από το ένα μέρος το ανίσχυρο κατά το άρθρ. 844 ΑΚ της από επιταγή οφειλής του αναιρεσείοντος, ως
προερχομένης από παίγνιο, από το άλλο δε ο εξαναγκασμός του σε έκδοση. μεταξύ άλλων, και της υπόψη επιταγής σε διαταγή τρίτου προσώπου, συνεπεία απειλής βίας ενωμένης με κίνδυνο της ζωής. που ασκήθηκε παράνομα σε βάρος του υπό την απειλή περιστρόφου, από σπείρα χαρτοπαικτών και χαρτοκλεπτών και ότι ο αναιρεσίβλητος, τελευταίος από οπισθογράφηση κομιστής της εν λόγω επιταγής, κατά την απόκτησή της, εγνώριζε την παράνομη αιτία για την οποία εκδόθηκε και την απειλή που ασκήθηκε εναντίον της ζωής του αναιρεσείοντος, καθόσον τα ανωτέρω πρόσωπα ήταν φίλοι και πελάτες της χαρτοπαικτικής του λέσχης,στην οποία συνέβησαν τα εν λόγω γεγονότα και ο ίδιος μετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε τρίτος κατ' εντολή του αναιρεσείοντος για την επιστροφή σ' αυτόν των επιταγών, που του απόσπασαν κατά τον παράνομο αυτό τρόπο, προς αποφυγή καταμηνύσεώς τους.

Πρόεδρος:
ΧΡ. ΠΛΟΥΜΗΣ
Εισηγητές:
ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
Δημοσίευση:
Ελληνική Δικαιοσύνη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ
Ετος:
1990
Τόμος:
31
Σελ.:
1415

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ