Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ -ΑΠΟΦΑΣΗ 1298/2011 ΜΠΡ ΑΘ ( 536679)Δικαστή Ιωάννη Κων. Μαρούδη


   κατι αρχιζει να αλαζει!!!1298/2011 ΜΠΡ ΑΘ ( 536679)
 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προσωρινή διατροφή και επιμέλεια ανηλίκου τέκνου. Προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του με γονέα. Τέκνο αλλοδαπών γονέων που γεννήθηκε στην Ελλάδα όπου και διαμένουν μόνιμα οι γονείς του και οι περισσότεροι στενοί συγγενείς του (παπούδες). Ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας στον πατέρα προκειμένου να παραμείνει το τέκνο στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η μητέρα του το είχε αφήσει στην χώρα καταγωγής της όπου θα διέμενε με την μητέρα της (γιαγιά του) και το δεύτερο σύζυγο αυτής. Απειλή χρηματικής ποινής για κάθε παράβαση της αποφάσεως αυτής. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Φωτεινής Σπυρακοπούλου, δικηγόρου Αθηνών. 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως: 1298/2011

Γενικός αριθμός καταθέσεως 113113/2010 και 140319/2010 Αριθμός καταθέσεως δικογράφου 9600/2010 και 12524/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Κων. Μαρούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε αρμοδίως, κατόπιν δημόσιας κληρώσεως, σύμφωνα με τον νόμο 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10-12-2010, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ: Α. Της αιτούσας: ............ ........... του ............, ενεργούσας ως εκπροσώπου και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της .........-........... ..........., του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα, κατοίκου .......... Αττικής, στην οδό ........... αριθμ. .., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Αντωνίου Μαντζαβίνου (ΑΜ/ΔΣΠ: 2184). Του καθ` ου η αίτηση: ............-......... ............. του ........ κατοίκου .........., στην οδό......... αριθμ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Φωτεινής Σπυρακοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ: 19594). Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 11-06-2010 αίτηση της, που κατατέθηκε στις 16-06-2010, με γενικό αριθμό καταθέσεως 113113/2010 καί αριθμό καταθέσεως δικογράφου 9600/2010, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο έκθεμα. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα προφορικά ανέπτυξαν και όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν. Β. Του αιτούντος: .........-......... .......... του .........., κατοίκου ..........., στην οδό ......... αριθμ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Φωτεινής Σπυρακοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ: 19594). Της καθ` ης η αίτηση: ........... ........... του ............., κατοίκου ....... Αττικής, στην οδό ....... αριθμ. .., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Αντωνίου Μαντζαβίνου (ΑΜ/ΔΣΠ: 2184). Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 20-07-2010 αίτησή του, που κατατέθηκε στις 27-07-2010, με γενικό αριθμό καταθέσεως 140319/2010 και αριθμό καταθέσεως δικογράφου 12524/2010, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφηκε στο έκθεμα. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα προφορικά ανέπτυξαν κατ όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Ι. Με την κρινόμενη από 11-06-2010, αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση, ζητεί: 1. να γίνει δεκτή η αίτηση της, 2. να υποχρεωθεί ο καθ` ου να της καταβάλει, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας εν τοίς πράγμασι την επιμέλεια του υιού τους, ως προσωρινή διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, .....- ......, το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και έντοκα σε περίπτωση καθυστερήσεως μέχρι την εξόφληση, αρχής γενομένης από την επίδοση της παρούσας αιτήσεως το ποσό των εξακοσίων τριάντα πέντε (635,00) ευρώ, 3. να της ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου του υιού τους, και 4. να καταδικασθεί ο καθ` ου στην δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αυτό, το αίτημα η αίτηση αρμοδίως, καθ` ύλην και κατά τόπον (άρθρα 14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠοΛΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1513, 1514 κατ` 1518 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ` ουσία ν. Με προφορική δήλωσή του στο ακροατήριό που αναπτύσσεται παραδεκτά στο από 15-12-2010 σημείωμά του, ο καθ` ου πατέρας υπέβαλε ανταίτηση, με την οποία ζητεί να ανατεθεί σε αυτόν η προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το οποίο η καθ` ης η ανταίτηση θα πρέπει να υποχρεωθεί να του παραδώσει. Η ανταίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις ίδιες διατάξεις που προαναφέρθηκαν για την ομοίου περιεχομένου αίτηση της αιτούσας, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. II. Με την κρινόμενη, από 20-07-2010, αίτησή του, ο αιτών, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση, ζητεί 1. να γίνει δεκτή η αίτηση του, 2. να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο του, ........-..........., και να υποχρεωθεί η καθ` ης να του τον παραδίδει: α) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 16.30 μέχρι ώρα 20.00 β) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο από ώρα 10.00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00 της Κυριακής, άλλως και όλως επικουρικώς κάθε δεύτερο Σάββατο και Κυριακή από ώρα 10.00 μέχρι ώρα 20.00 εκάστης ημέρας, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για το μεν πρώτο έτος, κατά την εβδομάδα των Χριστουγέννων, ήτοι το διάστημα από την 24ην Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 20.00, για δε το επόμενο έτος, την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς, ήτοι από την 31ην" Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 6ην Ιανουαρίου και ώρα 20.00, εναλλάξ κάθε έτος, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, από την Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 10.00 μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 20.00, τέλος δε ε) για τις θερινές διακοπές για το μεν πρώτο έτος, από την 1ην Αυγούστου από ώρα 10.00 και μέχρι την ώρα 20.00 της 10ης Αυγούστου, για το δε επόμενο έτος από την 11ην Αυγούστου από ώρα 10.00 και μέχρι την ώρα 20.00 της 20ης Αυγούστου, εναλλάξ κάθε έτος, 3. να υποχρεωθεί η καθ` ης να του παραδίδει το ανήλικο τέκνο τους κατά τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας τους έξω από την κατοικία της και να είναι έτοιμη να το παραλάβει πάλι κατά το χρόνο λήξης της στον ίδιο τόπο, 4. να υποχρεωθεί η καθ` ης να παραλείψει οποιαδήποτε πράξη αποσκοπεί στη φυγάδευση του ανηλίκου τέκνου τους, ........-......... στο εξωτερικό, 5. να απαγγελθεί κατά της καθ` ης χρηματική ποινή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) και προσωπική κράτηση τριών μηνών για κάθε παράβαση των διατάξεων της εκδοθησόμενης αποφάσεως και 6. να επιβληθεί σε βάρος της καθ` ης η εν γένει δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αυτό το αίτημα η αίτηση αρμοδίως, καθ` ύλην και κατά τόπον (άρθρο 31 παρ. 3 ΚΠολΔ), εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη.

Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735 εδ. 1, 947 και 176 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με 1)την ασκηθείσα προφορικά στο ακροατήριο ανταίτηση του ιδίου αιτούντος και 2) την από 11-06-2010 αίτηση της εν διαστάσει συζύγου του, σύμφωνα με τα άρθρο 246 ΚΠολΔ. III. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, της φίλης της αιτούσας-καθ` ης ........ ........ του .........., κατοίκου ............... Αττικής, και του πατέρα του καθ` ου αιτούντος, ...... .............. του ............., κατοίκου .............. Αττικής, των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και των σημειωμάτων τους, πιθανολογήθηκαν (άρθρα 347 και 690 παρ. 1 ΚΠολΔ τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν, την 05-06-2009, νόμιμο πολιτικό γάμο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ... .......... Αττικής. Από το γάμο αυτό απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον ......-...., που γεννήθηκε την 03-07-2009 και είναι σήμερα ηλικίας περίπου ενάμιση έτους. Από την αρχή της εγγάμου συμβιώσεώς τους, η σχέση τους αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, με συνεχείς διενέξεις. Τον Απρίλιο του 2010, η αιτούσα- καθ` ης μετέβη αεροπορικώς, μαζί με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, στην πόλη Ροστόβ της Ρωσίας, προκειμένου να επισκεφτεί τη μητέρα της, η οποία κατοικεί μόνιμα εκεί, όπου και τέλεσε τη βάφτιση του ανήλικου τέκνου της, με το όνομα ......-........, χωρίς να το γνωστοποιήσει στον καθ` ου-αιτούντα. Κατόπιν τούτου, την 06-05-2010, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δεν επέστρεψε στην συζυγική κατοικία, που βρισκόταν στον ..... ....... Αττικής, στην οδό ...... αριθμ. .., αλλά μετοίκησε στην οικία του πατέρα της, που βρίσκεται στον ...... Αττικής, στην οδό ............ αριθμ. .., και στη συνέχεια, σε μίσθιο διαμέρισμα επί της οδού ........ αριθμ. .., στο Δήμο ........ Αττικής. Ο καθ` ου-αιτών αποχώρησε επίσης από τη συζυγική κατοικία και διαμένει στην κατοικία των γονέων του, η οποία βρίσκεται στην οδό ....... αριθμ. .., στην ......... Αττικής. Ενώ τον Αύγουστο του 2010, η αιτούσα - καθ` ης εμπιστεύθηκε για ένα μεγάλο διάστημα τα ανήλικο τέκνο τους στον καθ` ου - αιτούντα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα και την επιμέλειά του εξ ολοκλήρου κατά τις διανυκτερεύσεις του ανήλικου τέκνου στην οικία του, τον Σεπτέμβριο του 2010, η αιτούσα - καθ` ης μετέβη μετά του ανηλίκου τέκνου τους στη Ρωσία, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον καθ` ου αιτούντα, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα το τέκνο μαζί με τη μητέρα της αιτούσας-καθ` ης και τον δεύτερο σύζυγο της. Η αιτούσα - καθ` ης εργάζεται από τον Αύγουστο του 2010 σε καφετέρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποκερδαίνοντας το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ περίπου μηνιαίως. Ο καθ` ου - αιτών είναι άνεργος και έχει εγγράφει στο Ταμείο Ανεργίας, από το οποίο λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των πεντακοσίων σαράντα πέντε (545,00) ευρώ από 24-07-2010. Τον Νοέμβριο του 2009, μαζί με τον πατέρα του ..... και έναν ακόμα συνέταιρο συνέστησε ετερρόρυθμη εταιρεία με την επωνυμία .. .................... .........», με το διακριτικό τίτλο « ......... ..............», στην οποία εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημίες 25%. Οι γονείς του καθ` ου - αιτούντος, ....... .... ......, είναι αμφότεροι ηλικίας σαράντα οκτώ ετών, η δε μητέρα του είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στο Πολωνικό Σχολείο στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Πολωνικής Πρεσβείας, και δύναται κατά τις ώρες άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του καθ` ου - αιτούντος, να έχει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί στο ως άνω σχολείο και εν συνεχεία να το φροντίζει η ίδια, μέχρι να επιστρέψει εκείνος από την εργασία του. IV. Σύμφωνα με το άρθρο 1520 παρ. 1 ΑΚ "Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό». Με την ανωτέρω διάταξη αναγνωρίζεται στον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο το δικαίωμα επικοινωνίας του με το τέκνο, δικαίωμα το οποίο αποβλέπει όχι μόνο στο συμφέρον του γονέα αλλά και του τέκνου. Είναι αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί όπως επίσης αδιάφορο είναι και αν ο ένας ή οι δύο γονείς έχουν την επιμέλεια του τέκνου. Σκοπός του δικαιώματος αυτού, το οποίο συγχρόνως αποτελεί και καθήκον, όπως κάθε αρμοδιότητα που απορρέει από τη γονική μέριμνα, είναι η διατήρηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου και η δυνατότητα του άλλου γονέα άμεσης γνώσης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την πνευματική ανάπτυξη και γενικά της παρακολούθησης της όλης κατάστασης του τέκνου. Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η οποία μπορεί να γίνεται και με την καλλιέργεια στο τέκνο αισθημάτων αρνητικών απέναντι στον άλλο γονέα, συνεπάγεται κυρώσεις σε βάρος του γονέα. Το δικαίωμα επικοινωνίας, που ρητώς από το δίκαιο παρέχεται στον γονέα, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον τελευταίο σε καμία περίπτωση, ούτε με σύμβαση, ούτε με δικαστική απόφαση, διότι ο νόμος δεν παρέχει τέτοιο δικαίωμα, και αυτό από τη (φύση του και το σκοπό που επιτελεί για την ομαλή ανάπτυξη της ψυχοσωματικής και διανοητικής ανάπτυξης του τέκνου βλ. Βασίλη Άντ. Βαθροκοκοίλη, Αναλυτική ερμηνεία-νομολογία Αστικού Κώδικα, Β`τόμος, σελ. 2046-2047. Επιπλέον, συμφώνα με το άρθρο 1532 ΑΚ «Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου ολικά ή μερικά σε τρίτον ή να διορίσει επίτροπο.» V. Βάσει τον όσων προαναφέρθηκαν, το Δικαστήριο δέχεται ότι πρέπει να ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στον καθ` ου- αιτούντα δεδομένου ότι το παιδί έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, όπου διαμένουν μόνιμα και οι δυο γονείς του, οι οποίοι είναι και οι δύο σε θέση να εργαστούν και να το φροντίσουν για την ορθή διαβίωση του, και συνεπώς είναι ορθό να διαμένει και το ίδιο στην Ελλάδα, παρά να διαμένει στη Ρωσία με τη μία γιαγιά του και με τον δεύτερο σύζυγο της, ενώ οι γονείς του καθ` ου - αιτούντος, καθώς και ο πατέρας της αιτούσας - καθ` ης, διαμένουν επίσης μόνιμα στην Ελλάδα. Το αίτημα επιδικάσεως προσωρινής διατροφής στην αιτούσα, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, που προϋποθέτει την ανάθεση σε αυτήν από το Δικαστήριο της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου, πρέπει να απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου. Ομοίως ως άνευ αντικειμένου πρέπει να απορριφθεί και η από 20- 07-2010 αίτηση του αιτούντος για τη ρύθμιση της επικοινωνίας του με τον ανήλικο υιό του. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να κάνει δεκτή την προφορικώς και μετά του σημειώματος ασκηθείσα ανταίτηση του ανταιτούντος- καθ` ου η αίτηση, και να απορρίψει την απο 11-06-2010 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9600/2010 αίτηση της αιτουσας - καθ` ης η ανταίτηση στο σύνολό της, και να αναθέσει στον ανταιτούντα - καθ` ου η αίτηση την προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, και να απειληθεί σε βάρος της αιτούσης καθ` ης χρηματική ποινή πεντακοσίων (500,00) ευρώ υπέρ του αιτούντος για κάθε παράβαση των διατάξεων της εκδοθησόμενης αποφάσεως. Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστεί εν όλω μεταξύ τους, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων, έστω και αν είναι σε διάσταση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ` αντιμωλίαν των διαδίκων. Συνεκδικάζει 1)την από 11-06-2010 αίτηση της ......... .............., 2) την από 20-07-2010 αίτηση του .......-.... ........ και 3)την από 10-12 2010 προφορική ανταίτηση του τελευταίου. Απορρίπτει εν όλω την από 11-06-2010 αίτηση της αιτούσας - καθ`ης καθώς και την από 20-07-2010 αίτησης του αιτούντος - καθ`ου. Δέχεται την από 10-12-2010, προφορικώς και μετά του σημειώματος ασκηθείσα ανταίτηση του ανταιτούντος - καθ` ου. Αναθέτει στον ανταιτούντα πατέρα την αποκλειστική και προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διάδικων, ............-...... . Υποχρεώνει την καθ`ης η ανταίτηση μητέρα να παραδώσει στον πατέρα του το ανήλικο τέκνο τους, ........-...... . Απειλεί σε βάρος της καθ` ης η ανταίτηση μητέρας χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για κάθε παράβαση της προηγούμενης, περί ανάθεσης της προσωρινής και αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου υιού των διαδίκων στον ανταιτούντα πατέρα, διατάξεως.

Συμψηφίζει εν όλω την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2011, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, με απόντες τους διαδίκους που παραστάθηκαν και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.Β.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ