Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

66/2010 ΑΠΔΠΧ – Παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο


Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ. 66/2010
(Τμήμα)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της τη Δευτέρα 11/10/2010 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Χρήστος Παληοκώστας, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Χρίστου Γεραρή, Γρηγόρης Λαζαράκος, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής, Πέτρος Τσαντίλας, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής, και Πηνελόπη Φουντεδάκη, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής. Στη συνεδρίαση παρέστη, με εντολή του Προέδρου, η Γεωργία Παναγοπούλου – πληροφορικός ελεγκτής, ως εισηγήτρια. Επίσης, παρέστη, με εντολή του Προέδρου, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του Διοικητικού – Οικονομικού Τμήματος της Αρχής, ως γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
Με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3391/20-05-2010 έγγραφο οι κκ Α και Β υπέβαλαν καταγγελία στην Αρχή κατά της εταιρείας «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ» για παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Οι καταγγέλλοντες συμμετείχαν σε δραστηριότητα  rafting στις ../../2010. Στο έντυπο με τα στοιχεία συμμετοχής που συμπλήρωσαν δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των φωτογραφιών τους για εμπορικούς σκοπούς. Φωτογραφίες από την εκδήλωση οι οποίες τους απεικόνιζαν σε προσωπικές τους στιγμές (και μάλιστα κατά την προετοιμασία της δραστηριότητας) αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο …………………., προσβάσιμo μέσω υπερ-σύνδεσης από το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ». Κατά τους ισχυρισμούς του Α, τις φωτογραφίες είδε γνωστή του Α η οποία και ενημέρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια ενημερώθηκε σχετικά και ο αρραβωνιαστικός της Β. Υπήρξαν επιπτώσεις τόσο στη σχέση της Β όσο και στο γάμο του Α. Οι φωτογραφίες έμειναν αναρτημένες από τις ../../2010 μέχρι τις ../../2010 οπότε ο Α επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εταιρεία και ζήτησε την αφαίρεση των φωτογραφιών αυτών από το διαδικτυακό τόπο, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε.
Με το υπ’ αρ. πρωτ Γ/ΕΞ/3391-1/04-06-2010 έγγραφο η Αρχή απευθύνθηκε στην «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ» ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα. Η «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ» απάντησε στην Αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4028/25-06-2010 έγγραφο, στο οποίο ισχυρίζεται τα ακόλουθα:
Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής στη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες δήλωναν εάν επιθυμούσαν ή όχι να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν για εμπορικούς σκοπούς. Προκειμένου δε οι φωτογραφίες να καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο για αναμνηστικούς και μόνο λόγους, καθόλη τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του rafting, η εταιρεία ενημέρωνε τους συμμετέχοντες με σχετικές πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμούσε τη δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης τότε το δήλωνε είτε στο φωτογράφο είτε στο προσωπικό του γραφείου υποδοχής-πληροφοριών. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, οι καταγγέλλοντες είχαν συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι δεν επιθυμούσαν οι  φωτογραφίες τους να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, γεγονός που έγινε σεβαστό με το να μην χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες τους σε καμία ενέργεια προώθησης υπηρεσιών της εταιρείας. Η ανάρτηση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο έγινε μόνο ως ενθύμιο από τη δραστηριότητα για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, αφού οι καταγγέλλοντες δεν εξέφρασαν την αντίρρησή τους είτε στο φωτογράφο είτε στο προσωπικό του γραφείου υποδοχής-πληροφοριών.
Οι προσφεύγοντες Α και Β, καθώς και η «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κλήθηκαν προς ακρόαση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Αρχής στις 11/10/2010 με τις υπ’ αριθμ πρωτ. Γ/ΕΞ/5656/27.09.2010,  Γ/ΕΞ/5657/27.09.2010,  και Γ/ΕΞ/5658/27.09.2010 κλήσεις αντίστοιχα, οι οποίες επιδόθηκαν νομίμως. Τον υπεύθυνο επεξεργασίας εκπροσώπησαν ο Γ και η δικηγόρος κ. Χαρίτου.
Μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε την πρόταση της εισηγήτριας, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Αρχή
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 του ν.2472/1997 καθώς ο  Α και η Β είχαν δηλώσει την αντίρρησή τους  για την επεξεργασία των φωτογραφιών τους για εμπορικούς σκοπούς και δεν είχαν δώσει συγκατάθεση για καμία άλλη επεξεργασία φωτογραφιών. Η δημοσίευση φωτογραφιών συμμετασχόντων σε εκδηλώσεις της εταιρείας στο διαδίκτυο καθιστά τις εν λόγω φωτογραφίες  προσβάσιμες από κάθε χρήστη του διαδικτύου, ενώ ο σύνδεσμος που παραπέμπει σε αυτές βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της εταιρείας , όπου παρουσιάζονται  υπηρεσίες της.
Κατά τον τρόπο αυτό οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται έμμεσα για εμπορική προώθηση υπηρεσιών, σκοπό για τον οποίο όχι μόνο δεν είχαν συγκατατεθεί αλλά είχαν σαφώς αντιταχθεί οι καταγγέλλοντες.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τη διαπιστωθείσα παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο των Α και Β.
  Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος


Χρήστος Παληοκώστας
  Η Γραμματέας


Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου


από eThemis Τρίτη, 4 Ιανουαρίου, 2011 19:45 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ