Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Έξω ο κόσμος καίγεται και ... η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων "χτενιζεται"


 
Σας παρουσιάζουμε απόσπασμα (σελ 31-33) από την AΠOΛOΓlΣTlKH ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων την οποία ολόκληρη μπορείτε να τη διαβάσετε στη διεύθυνση: http://www.isotita.gr/var/uploads/POLICIES/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/APOLOGISTIKI%20EKTHESI%20NOV09-JUNE11_GSGE.pdf
Για να καταλάβει ο Έλληνας εξαθλιωμένος από φόρους πολίτης ότι το πάρτυ συνεχίζεται!!!ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣ 11
ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤιΟ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
Α/Α
Τ1ΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠPOyΠOΛOΓlΣMOΣ


ΣΕ ΕΥΡΩ
1
Κωδικοποιήσεις και προτάσεις για απλούστευση των νομοθετικών και κανονιστικών
1.000.000

ρυθμίσεων στο τομέα της ισότητας των φύλων


Υποέργο 1: Μελέτη Ωρίμανσης.


Υποέργο 2: Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων


και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Προτάσεις Απλούστευσης της Εφαρμογής της


Νομοθεσίας.


Υποέργο 3: Ευαισθητοποίηση, Δημοσιότητα, Διάχυση

2
Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας
1.639.000

Υποέργο 1: Σύσταση, λειτουργία και υποστήριξη της επιστημονικής επιτροπής για την


παρακολούθηση των υλοποιούμενων δράσεων.


Υποέργο 2: Επιμόρφωση στελεχών.


Υποέργο 3: Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου στο πλαίσιο της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης


(SOS) εθνικής εμβέλειας.


Υποέργο 4: Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης (SOS)


εθνικής εμβέλειας.


Υποέργο 5: Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης (SOS) εθνικής εμβέλειας.


Υποέργο 6: Υλοποίηση ολοκληρωμένης δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων πρόληψης και


ευαισθητοποίησης.


Υποέργο 7: Αξιολόγηση των παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας.

3
Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά
5.000.000

των γυναικών


Υποέργο 1: Ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Συμβουλευτικών Κέντρων.


Υποέργο 2: Διαμόρφωση χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των


Συμβουλευτικών Κέντρων.


Υποέργο 3: Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων.


Υποέργο 4: Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των


Συμβουλευτικών Κέντρων.


Υποέργο 5: Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων.


Υποέργο 6: Συντονισμός της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων.

4
Ενδυνάμωση και βελτίωση δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική
484.700

Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες


θέσεις


Υποέργο 1: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.


Υποέργο 2: Υλοποίηση προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης.


Υποέργο 3: Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα στελέχη των Υπηρεσιακών


Συμβουλίων.


Υποέργο 4: Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης.

5
Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε
400.000

θέσεις πολιτικής ευθύνης


Υποέονο 1: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών στα πολιτικά

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓιΦ)
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, τηλ. 213 1511100, www.isotita.gr
31
κέντρα λήψης αποφάσεων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.


Υποέργο 2: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών στα πολιτικά


κέντρα λήψης αποφάσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

6
Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης
1.500.000

και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο


Υποέργο 1: Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα


κέντρα λήψης αποφάσεων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


Υποέργο 2: Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal Έργου.


Υποέργο 3: Υποστήριξη Σεμιναρίων και Συνεδρίου.


Υποέργο 4: Προμήθεια Εξοπλισμού και Διαμόρφωση του Χώρου Εγκατάστασης και των


Γραφείων Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων.

7
1.Δράσεις προώθησης και υποστήριξης των γυναικών σε ανώτατες συνδικαλιστικές
600.000

βαθμίδες της ΑΔΕΔ Υ και των μελών της


Υποέργο 1: Δημιουργία Δομής Ισότητας των Φύλων


Υποέργο 2: Δράσεις δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας


Υποέργο 3: Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης


Υποέργο 4: Δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης


2. Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική
300.000

επιχειρηματικότητα και στον εμπορικό συνδικαλισμό (ΕΣΕΕ)


Υποέργο 1: Οργάνωση και λειτουργία δομής ισότητας των φύλων


Υποέργο 2: Δημιουργία εργαλείων υποστήριξης


Υποέργο 3: Ενέργειες δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας


Υποέργο 4: Ενέργειες δημοσιότητας


3. Ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στις συνδικαλιστικές
300.000

αγροτικές οργανώσεις και σε άλλους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης της υπαίθρου


(ΓΕΣΑΣΕ)


Υποέργο 1: Εκπόνηση μελέτης


Υποέργο 2: Δράσεις ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης γυναικών της υπαίθρου


Υποέργο 3: Δημιουργία δομής ισότητας των φύλων


4. Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης
1.200.000

των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων (ΓΣΕΕ)


Υποέργο 1: Εκπόνηση μελέτης


Υποέργο 2: Ενέργειες Επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων γυναικών


Υποέργο 3: Δημιουργία δομής στην έδρα της Γ.Σ.Ε.Ε. με σκοπό την υποστήριξη της Γραμματείας


Γυναικών της Γ.Σ.Ε.Ε.


Υποέργο 4: Υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Δράσης


5. Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των
300.000

συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ


Υποέργο 1: Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα


συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για τη λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας


Υποέργο 2: Λειτουργία υπηρεσίας /γραφείου ισότητας στη ΓΣΕΒΕΕ


Υποέργο 3: Στοχευμένες δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών και την αύξηση της


συμμετοχής τους σε όργανα και θεσμούς εκπροσώπησης και την ανάδειξή τους σε θέσεις


ευθύνης


Υποέργο 4: Δικτύωση - Διακρατικές ανταλλαγές και συνεργασίες

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓιΦ)
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, τηλ. 213 1511100, www.isotita.gr
328        Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων                          3.755.000
Υποέργο 1: Υποέργα-Σχέδια Δράσης (Α' Κύκλος). Υποέργο 2: Υποέργα-Σχέδια Δράσης (Β' Κύκλος). Υποέργο 2Τελική Αξιολόγηση της Πράξης. Υποέργο 4: Δημοσιότητα Α' Κύκλου.
Υποέργο 5: Δημοσιότητα Β' Κύκλου.
9         Μελέτη (τεχνική βοήθεια): «Όροι συμμετοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο: Προσέγγιση με την οπτική του φύλου»                  18.081
10       Μελέτη (τεχνική βοήθεια): «Η εκπροσώπηση των γυναικών στις καλλιτεχνικές συλλογικότητες»                                  17.958
11       Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και φύλου της ΓΓιΦ                   1.000.000 
Υποέργο 1: Υποστήριξη των διευρυμένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων.
Υποέργο 2: Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου σε θέματα ισότητας των φύλων και την προσαρμογή υπηρεσιών της ΒΘΙΦ με στόχο την κάλυψη αναγκών ΑμεΑ.
Υποέργο 3: Διαμόρφωση χώρων, προμήθεια και εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού. Υποέργο 4: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες ΑμεΑ.
Υποέργο 5: Χαρτογράφηση των Γυναικείων Αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του ιστορικού αρχείου της ΒΘΙΦ με νέο υλικό.
Υποέργο 6: Καταγραφή των υφιστάμενων τεκμηρίων, διατήρηση και αποθήκευση τους σε ψηφιακή μορφή.
Υποέργο 7: Ψηφιοποίηση και αποθήκευση νέων τεκμηρίων.
Υποέργο 8: Ενέργειες δημοσιότητας του Έργου και διάδοση των υπηρεσιών της ΒΘΙΦ.
12       Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ)                      3.500.000
Υποέργο 1: Επιχειρησιακός σχεδιασμός του μηχανισμού-δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων & υποστήριξη της εφαρμογής του.
Υποέργο 2: Ανάπτυξη απαιτούμενων υποδομών για τη λειτουργία του μηχανισμού-δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων.
Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και των απαραίτητων βάσεων για τη λειτουργία του μηχανισμού-δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων.
Υποέργο 4: Ανάπτυξη και λειτουργία των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων για τη λειτουργία του μηχανισμού-δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων.
Υποέργο 5: Σύσταση, λειτουργία επιστημονικής επιτροπής και υποστήριξή της για την επιστημονική καθοδήγηση και παρακολούθηση του έργου.
Υποέργο 6: Υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης - δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών.
Υποέργο 7: Εκπόνηση μελετών, ερευνών, εθνικών εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του μηχανισμού-δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων.
Υποέργο 8: Δημοσιότητα αποτελεσμάτων και Πληροφόρηση/Ευαισθητοποίηση Υποέργο 9: Τελική αξιολόγηση του Έργου
13       Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές            6.000.000
Υποέργο 1: Σύσταση Ομάδων Εργασίας για το σχεδιασμό πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις δημόσιες πολιτικές. Υποστήριξη της εφαρμογής Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓιΦ)
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, τηλ. 213 1511100, www.isotita.gr

33σελ
Ισότητας των Φύλων στην κεντρική διοίκηση, τον Α' και Β' Βαθμό Αυτοδιοίκησης.


Υποέργο 2: Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα


πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Τομεακών, Περιφερειακών και Τοπικών


Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων.


Υποέργο 3: Αξιολόγηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων σε τομεακό,


περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.


Υποέργο 4: Ενέργειες Δημοσιότητας του Έργου.

14
Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην εξειδίκευση και υλοποίηση
100.000

των δράσεων του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και


του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών

ΣΥΝΟΛΟ
27.114.739
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓιΦ)
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, τηλ. 213 1511100, www.isotita.gr
 
σελ.34 

  1.  http://antres-gumnoi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ