Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ


- 'Εργασία, άνευ µεθοδικότητος και προ­γραµµατισµού, προσομοιάζεται προς σκάφος χωρίς πυξίδα!  Κτίστην  εργαζόµενον άνευ σχεδίου.
- Ή εκλεκτική, µμεθοδική και συνεχής µε­λέτη, µετ' αναλόγου αφoµoιώσεως, καθίσταται ή αφετηρία των κοινωφελών εκδηλώσεων.
Κατά τί `ωφελεί το πολύ φαγητόν εφ' όσον δεν ακολουθεί η χώνευσίς του;
-Ίδέαι και ευχαί ακολουθούμεναι `υπό έργων αναδεικνύουν! Λόγοι όµως άνευ πράξεως εξισούνται προς το µηδέν)
«¨΄ος δ' αν, ποιήση  'ή  διδαξη  ούτος Μέγας κληθήσεται»,
Μαρκ. 5/19.

- Και οι  υψηλότεροι Πύργοι έχουν τας βά­σεις των εις το έδαφος!
-Ουδείς  ανθόσπαρτος δρόµος οδηγεί προς την Δημιουργίαν,
"Ολαι   αι εκδηλωσεις  εκπηγάζουν από το
συναίσθηµα' συλλαµβανόµεναι  δε ώς ιδέαι, πραγματοποιούνται εις εκδηλώσεις.
- Ή εν µέτρω ανοχή και συγγνώμη εξασφαλίζουν ένωτικήν γέφυραν και `υποβοηθούν εις ειλικρινή µετάνοιαν!
'Εξ αντιθέτου, ή άµετρος ανοχή καθίσταται συνενοχή' συνοµωσία εναντίον της Άρετής!
-Το χθές είναι, ήδη παρελθόν.
- Ή αύριον, µία ακόµη ελπίς!
- Ή καλή οµως χρήσις  της σήµερον καθι-
στά: χαρούμενον το χθές και-ελπιδοφόρον την αύριον! 


ΙΙ. ΦΙΛΙΑ-Δώρον Θεού η µετά καλλιεργημένων ανθρώπων φιλία !
- Ή αµοιβαιότης διατηρει την φιλίαν.
-'Αντιθέτως, ό εγωισμός, η αυτοπροβολή,
και η αδυναµία του εξουσιάζειν, καταστρέφουν την φιλίαν ! «Μη πάσι πίστευε» «Θαλής» !
- Ή µοµφή, η επίπληξις υπο ενός δεδοκιµασµένου φίλου, καθίσταται ώφελιµωτέρα από τους επαίνους και τα εγκώµια των πολλών και των κολάκων! Τούτο καθίσταται αντιληπτόν µόνον εάν κατανοηθή!
-Θα έναπέµενε πολύ όλίγον µίσος εις τον κόσµον, εάν οι άνθρωποι ελησµόνουν τας προσ­βολάς των ακαλλιεργήτων ανθρώπων µε την αυτην ταχύτητα µε την όποίαν λησμονούν τας ευεργεσίας των καλλιεργηµένων. 


ΙΙΙ. ΘΕΛΗΣΙΣ-Τι είναι θέλησις; Μία συνεχής επιμονή, επανάληψις κατόπιν αποτυχίας' σταθερά έπι­δίωξις ενος σκοπού !
-Οι µεγάλοι άνδρες, διότι είναι µεγάλοι, έπιδιώκουν και αναλίσκονται δια τα µεγάλα! Προς αυτά όµως στρέφονται και οι µαταιόδοξοι, οι µικροί' και τούτο, διότι τα θεωρούν ... εύκολα!!
- Καθένας έχει µέσα του αδυναµίες και
πάθη σε διάφορες διαβαθµίσεις. Γι' αυτό καλ­λιεργηµένος είναι εκείνος που θα ανεγνώριζε, και θα επεδίωκε την κατάταξιν και εξουδετερωσιν των αυτοελεγχόμενος!
"Οτι εµπνέει τον κάθε άνθρωπον και τον εξωθεί προς δηµιουργίαν, ποτέ δεν  θα πρέπει να θεωρείται δύσκολον.


- Ό κάθε άνθρωπος όφείλει να θέλη έκείνο το οποίον δύναται και να πράττη ό,τι οφείλει !
-Οι καλοί λόγοι δύνανται να θεωρηθώσιν ώς κλείδες προσαραζόμεναι προς όλας τας θύρας !
-Δεν δύναται κανείς να εµπoδίζη τα πουλιά να πετούν πάνω απ' το κεφάλι του, δύναται όµως να τα έµπoδίζη να κάνουν τις φωλιές των µέσα στα µαλιά ή µέσα στην κατοικία του !!
-Ό,τι σε τροµάζει, κοίταξέ το κατάµατα' θα παυση, να σε φoβίζη.


ΙV. Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
-Έπιτυγχάνει ο έπιµένων ως το τελευ­ταίον τέταρτον.
«υποµονή και έπιμονη τα πάντα φίλα γί­γνεται ».
«Ό δε υποµείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται ».
Ματθ. 10/22.
-Δια να έπιτύχη κανείς πρωτίστως οφειλει να έπιβληθή επί του έαυτού του,
.
- Ή έπιμονή επαναλαµβάνει, ολιγοστεύει τα εµπόδια και εξουδετερώνει τους κινδύνους.
'Εφ` όσον όλαι αι προσπάθειαι δεν καταλήγουν αµέσως εις ικανοποιήσεις, όφείλοµεν να διπλασιάσωµεν την έπιμονήν µας και έργατικότητα, δια να πραγµατοποιήσωµεν τον σκοπόν µας. Είναι  ένας ακόµη λόγος δια  ν' απoφύγη  κανείς την αποθάρρυνσιν, αλλά  και δια ν` απολαύση  τους
καρπούς της έπιτυχίας.
-Αναζητούντες εις έαυτούς τας αιτίας των αποτυχιών µας, έξασφαλίζοµεν µελλοντικώς έπιτυχίας.

-Η θέλησης με αποφασιστικότητα, η  πίστις µ' ενθουσιασµόν, η  σταθερότης µε την µεθοδικότητα, η  συνέχεια, η  συνέπεια και η  αυτοσυγκέντρωσις µετά της αυτογνωσίας, καθίσταν­ται οι κύριοι παράγοντες δια την έπιτυχίαν!
- Κατά την διάρκειαν αερώδους φλυαρίας λάλου συνοµιλητού, χρησιµοποιήτε τον χρόνον  δια την άντλησιν συµπερασµάτων!
-"φιλήκοον είναι και µη πολύλαλον"
-Έπιτυγχάνετε, εφ' όσον ενθέρµως και φλο­γερώς επιθυµείτε.
-Δια να yευθή, κάνεις τον καρπόν οφείλει να θραυση το περικλείον αυτόν σκληρόν κέλυφος!
- Εις τον αγώνα της ζωής µε την ελπίδα ώς οδηγόν και συµπαραστάτας το θάρρος, την φρόνησιν και το πνεύµα, εξασφαλίζεται η  επιτυχία ! 
V. EΥTΥXIA-Οι επιζητούντες την εύτυχίαν οφείλουν να είναι συνεπείς προς ωρισµένους κανόνας, διότι η  ευτυχία δεν είναι αποτέλεσµα κερ­δοσκοπικων ελιγµών, προς ικανοποίησιν ατοµικιστικών αδυναµιών, αλλ' έπίτευγµα υγιών ηθικών αξιών, εξικνουµένων µέχρι θυσίας!
- Άποφεύγων κανεις την φιλαργυρίαν και εγκολπούµενος την υπερ των πολλών προσφοράν, ανευρίσκει την ευτυχίαν! Φιλαργυρία και ευ­τυχία ουδέποτε σuνηντήθησαν!
-Ματαιοπονεί κανείς αναζητών την ευτυχίαν µακράν από τον εαυτόν του. Έντευθεν και προσπάθεια προς ανεύρεσίν της δια του «ένδον σκάπτε»! του «Γνώθι σ' αυτόν»! της ενδοσκοπήσεως και αυτοκαλλιέργειας.
-Θέλετε να λησμονήτε τας λύπας σας; διασκεδάζετε τας λύπας των άλλων! VII. AXAPIΣΤIA~AΓNΩMOΣYNH«Αρετής αχαριστουµένης, Θεός ου παρα­µελεί».
« ... έπεσθαι δέ μάλιστα δοκεί τη  αχαριστίq, ή αναισχυντία' και γάρ αυτή µεγίστη δοκεί είναι επι πάντα τα αισχρά ηγεμών.
Ξενοφ. Κ. Παδ. Κεφ. Α/7
- Ό µη ύπακούων εις την φωνήν της Πα­τρίδος του δεν θα υπακούση και εις την φωνήν της συνειδήσεώς του,
- Ή δοξοµανία, υποκινουµένη υπό της φιιλοµαχίας και των συνεπειών του νεοπλουτι­σµού, εξαφανίζει αρετάς καθηγιασµένας!
- Το αγιώτερον των καθηκόντων παντός ανθρώπου είναι ή Ευγνωμοσύνη! Δεν υπάρχει ευγενέστερον της ανταποκρίσεως εις την εύεργεσιαν! Διά  αυτο και ο αχάριστος και ο αγνώµων
είναι η χειροτέρα εκδήλωσις της ανθρωπίνης κατωτερότητος


νll. ΑΛΗΘΕΙΑ


-Αναζητείτε την αλήθεια χωρίς απέραντη υπομονή; χωρίς καρτερικότητα και ταπεινοφροσύνη; χωρίς το ξεκαθάρισα του έαυτοϋ Σας; Με το ΕΓΩ; χωρίς την αυταπάρνηση; Συναποκοµίζοντες, τις απατηλές υλιστικές αδυναµίες;
Φίλοι µου, ματαιοπονείτε.
-Μα κι' αν τη βρείτε, τί θα την κάνετε µια και που  ο πολύς κόσµος δυσφορεί όταν ακούει αλήθειες που κλονίζουν ή διαλύουν τις πλάνες του και ζηµιώνουν τα συµφέροντά του;

-'Έτσι, µια και θελησης ν' αναλάβης τη κατεργασία του ακατεργάστου µετάλλου των αν­θρώπων πού 'ναι γιοµάτοι από εγωισµό και φιλαυτία, έχε στο Νου σου ότι  είναι έτοιμος δ Βράχος! το Κώνειο, δ Σταυρός, ή Πυρά Ι! 
νlll. ΚΟΛΑΚΕΙΑ


-Οι  πρωτόπειροι της εξουσίας, οπως οι  µματαιόδοξοι και νεόπλουτοι, αρέσκονται εις τας κολακείας.
- Πρέπει να φοβήται κανείς το σκοτάδι του­ µίσους που απλώνεται µέσα στο Φως παρά το σκοτάδι της νύκτας!
Το πρώτο συκοφαντεί!
'Ενάντια σ' αυτήν την κακότητα, ο καλύτερος θωρακισµός είναι ή αδιαφορία και ή εκ­τέλεσις  του καθήκοντος!
-Προσοχή εις τους κόλακας!
Είναι οι ανελεύθεροι στα αισθήµατα και στας σκέψεις, που συγκεντρώνονται γύρω στους νεοπλούτους, στους εγωιστάς και µωροφιλοδόξους!
«Κόλακος γαρ βίος µικρόν χρόνον ανθεί`  oυ­δείς γαρ χαίρει πολιοκροτάφω παρασϊτω».
Άλεξ. παρ. Άθ.


ΙΧ. ΧΡΟ Ν ΟΣ 


-Οι  σπαταλώντες τον χρόνον κατά την νεότητά των, αισθάνονται λύπας και απαγοητεύσεις κατά την περίοδον της ώριμότητος!
-Μέσα στον αιώνιο χρόνο, ή αξία ενός αρ­χηγού δεν είναι να ασκή εξουσίαν επί των άλλων ανθρώπων, αλλά να προσφέρη υπηρεσίας προς αυτούς και εν αναγκη να θυσιάζεται.

-Μέσα στον αίώνιο χρόνο, επιτυγχάνει ό αρχηγός εκείνος που διασπώντας και εξουδετερώνοντας το περίβληµα τού εγωισμού και της µματαιοδοξίας του, βυθίζεται στα βάθη τοϋ έαυ­τού του, για να βρη τον κρυµµένο θησαυρό! Τον θειο σπινθήρα, την ταπεινοφροσύνη! Το «Γνώθι σ' αυτόν»! Θα τού είναι ό καλύτερος όδηγός!
Μα. .. είναι τόσο ... δυσεύρετος ... !!!ΧΙ. Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α 


- Καθήκον πανανθρώπινον ή φιλανθρωπία, εφ' όσον ασκείται σεμνώς, µυστικώς αθορύβως!
Άσκουµένη όµως δι' έργων επιδείξεως, θο­ρύβου και µαταιοδοξίας, εκτρέπεται είς... διαφήµησιν! « ... Σου δε ποιούντος ελεηµοσύνην µη γνώτω ή αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου, οπωςή σου ή Ελεηµοσύνη εν τώ κρυπτώ ... »,
Ματθ. 6/3.
- Ό άνθρωπος εργάζεται δια  την ίδίαν αύ­τού απώλειαν, πλην των πιστευόντων, αγαθο­εργούντων καΙ των παροτρυνόντων τους αλλους προς την αλήθειαν καί την καρτερίαν!
Κοράν - Κερίµ. Κεφ. ΝΓ! 
ΧΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ -Τίποτε εύκολώτερον απο του να γpάψει κανεΙς ακατανόητα δια τους πολλούς καί τίποτε δυσκολώτερον απο το να διατυπώση αίσθήµατα καί ίδέας νοητάς δι' όλους !
-Σκοπός κάθε ανθρώπου δεν θα πρέπη να είναι ή απόκτησις πολλών γνώσεων! Προτιµό­τερον να καταστή καν εις εργαστήριων αφοµοιώσεως έστω καί ολίγων' ακόµη δε ώφελιµώτερον εάν κατoρθώση να τας µεταδίδη δια τού παραδείγµατος!
-Άπεδείχθη, ότι ή πείρα είναι ό καλύτε­ρος αλλα καΙ ό ακριβώτερος των διδασκάλων!

-Mην αφίνετε τίποτε δια . την αύριον, εκτός των περιπτώσεων που είσθε θυµωµένος!
«'Εν οργή μηδέ  λέγε, µηδέ πράττε».
_ 'Η δύναµις ενός συλλόγου, µιάς χώρας ενός έθνους, δεν εξαρτάται εκ του αριθµού καί τις εκτάσεως αυτών αλλ' απο το ποιον καί τον χαρακτήρα των αποτελούντων αυτά.
_ 'Η αλήθεια δεν κατανοείται παρά µόνον απο αδεσµεύτους καΙ ελευθέρους ανθρώπους! «Κι' ή λευτεριά δεν πέρνεται µε την ελεηµoσύνη» Γι' αυτό καΙ αποκτάται µε αγωνας σκληρούς καί
µε θυσίας.
-Μέσα στο βαθύ σκοτάδι τής ζωής ή ανεύρεσις της ατράπου τής αγούσης εις τήν τελειότητα, πρέπει να. Είναι το κύριον έργον παντός ανθρώπου, αξίου τής αποστολής του.
-'Apχή πάσης γνώσεως και σοφίας, ο σεβασµός προς τον Κύριον, τον γείτονα, τον φίλον, τήν ανθρωπίνην αξίαν, προς το ασύλληπτoν  έργον του Δημιουργού

 Από τον Αλεξ. Λεων. Χατζηαθανασίου
                   Θεσσαλονικη  1964
Αποδόθηκε το κείμενο στη πραγματική μορφή πλην τα τονικά (περισπωμένη, δασεία κ.τ.λ)τα οποία αδυνατούσαμε να διατυπώσουμε!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ